Μαϊ. 12, 2018

Γιατι η Deutsche Welle θετει θεμα πυρηνικων του Ισραηλ ?

 Γιατί η Γερ­μα­νία εμ­μέ­νει στην πυ­ρη­νι­κή συμ­φω­νία με το Ιράν

Γιατί συ­γκα­λύ­πτε­ται το ισ­ραη­λι­νό πυ­ρη­νι­κό πρό­γραμ­μα; ανα­ρω­τιέ­ται η γερ­μα­νι­κή Deutsche Welle με ένα δη­μο­σί­ευ­μά της που έρ­χε­ται λίγες μέρες μετά την απο­χώ­ρη­ση των ΗΠΑ από τη συμ­φω­νία για το πυ­ρη­νι­κό πρό­γραμ­μα του Ιράν. Θέτει επί­σης το ερώ­τη­μα «γιατί όμως επι­τρέ­πε­ται να δια­θέ­τουν τέ­τοια όπλα οι Ισ­ραη­λι­νοί και όχι οι Ιρα­νοί;» (80-100 πυ­ρη­νι-
κές κε­φα­λές, πα­ρό­λο που δεν συ­γκα­τα­λέ­γε­ται στα πέντε ανα­γνω­ρι­σμέ­να πυ­ρη­νι­κά κράτη).

Το δη­μο­σί­ευ­μα έρ­χε­ται μια μέρα μετά τις απει­λές της Ουά­σινγ­κτον για κυ­ρώ­σεις στις γερ­μα­νι­κές επι­χει­ρή­σεις που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στο Ιράν και ενώ τα ευ­ρω­ε­νω­σια­κά μο­νο­πώ­λια αντι­δρούν στις κι­νή­σεις των ΗΠΑ που υπο­νο­μεύ­ουν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους στο Ιράν.

Πά­ντως ενώ η DW θυ­μή­θη­κε τώρα το πυ­ρη­νι­κό οπλο­στά­σιο του Ισ­ρα­ήλ, υπεν­θυ­μί­ζει ότι αυτό απο­κα­λύ­φθη­κε το 1986… Επι­πρό­σθε­τα, είναι το Ισ­ρα­ήλ (και όχι το Ιράν) που δεν έχει ποτέ δε­χθεί να συ­νυ­πο­γρά­ψει τη Συν­θή­κη του ΟΗΕ για τη Μη Διά­δο­ση Πυ­ρη­νι­κών Όπλων. Τέλος, για όσους έχουν ξε­χά­σει, ο Μορ­ντε­χάι Βα­νού­νου, ο τε­χνι­κός στο ισ­ραη­λι­νό Κέ­ντρο Πυ­ρη­νι­κών Ερευ­νών της Ντι­μό­να που απο­κά­λυ­ψε το 1986 τα μυ­στι­κά πυ­ρη­νι­κά προ­γράμ­μα­τα του Ισ­ρα­ήλ απή­χθη από κα­τα­σκό­πους και ρί­χθη­κε για 18 χρό­νια στη φυ­λα­κή ως «προ­δό­της».

Και ενώ ισχύ­ουν αυτά, Νε­τα­νιά­χου και Τραμπ πα­ρα­δί­δουν μα­θή­μα­τα για τη «μη διά­δο­ση των πυ­ρη­νι­κών όπλων».

(Χα­ραυ­γή)

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας