Δεκ. 29, 2017

Η Βορεια Κορεα που τα αστικα ΜΜΕ δεν θελουν να δεις

Η Βό­ρεια Κορέα που η αμε­ρι­κα­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση και τα αστι­κά ΜΜΕ δεν θέ­λουν να δεις (ΦΩΤΟ)

ΑΠΟ  ΣΤΟ ΔΕΚ 29, 2017ΔΙΕ­ΘΝΗ

Η κα­να­δή δη­μο­σιο­γρά­φος Εύα Μπαρ­τλετ επι­σκέ­φτη­κε μαζί με άλλα δύο άτομα τη Λαϊκή Δη­μο­κρα­τία της Βό­ρειας Κο­ρέ­ας (ΛΔΒΚ) τον Αύ­γου­στο του 2017, σε μια προ­σπά­θεια να δει με τα ίδια της τα μάτια την κα­τά­στα­ση που επι­κρα­τεί στη χώρα, να μι­λή­σει με τους αν­θρώ­πους της και να αφου­γκρα­στεί τους φό­βους και τις αγω­νί­ες τους.

Όπως γρά­φει, η Βό­ρεια Κορέα είναι ίσως η χώρα για την οποία έχουν ει­πω­θεί τα πε­ρισ­σό­τε­ρα ψέ­μα­τα το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα, με τα δυ­τι­κά ΜΜΕ να πρω­τα­γω­νι­στούν στη δια­σπο­ρά ψευ­δών ει­δή­σε­ων. Στα δελ­τία ει­δή­σε­ων συχνά προ­βάλ­λε­ται η στρα­τιω­τι­κή ισχύς της Πιον­γιάνγκ και το πόσο επι­κίν­δυ­νη είναι αυτή για την ει­ρή­νη και την ασφά­λεια στην πε­ριο­χή, ενω απο­σιω­πά­ται η πα­ρου­σία 28.500 αμε­ρι­κα­νών στρα­τιω­τών στη Νότιο Κορέα και οι 38 στρα­τιω­τι­κές βά­σεις των ΗΠΑ στον κο­ρε­α­τι­κό νότο.

Όπως ση­μειώ­νει η Μπαρ­τλετ, στον πό­λε­μο της Κο­ρέ­ας, ο αμε­ρι­κα­νι­κός στρα­τός είχε βομ­βαρ­δί­σει τόσο την πρω­τεύ­ου­σα Πιον­γιάνγκ όσο και άλλες πό­λεις, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας συ­νο­λι­κά 635 χι­λιά­δες τό­νους βομ­βών, εκ των οποί­ων 32.557 τόνοι ήταν βόμ­βες να­πάλμ. Οι ψευ­δείς ει­δή­σεις που δια­σπεί­ρο­νται από δυ­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης ενά­ντια στη ΛΔΒΚ, στο­χεύ­ουν στο να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν την κοινή γνώμη από τα εγκλή­μα­τα των ΗΠΑ και των συμ­μά­χων τους ενά­ντια στον κο­ρε­α­τι­κό λαό, αλλά και να προ­ε­τοι­μά­σουν το έδα­φος για μια νέα πι­θα­νή σφαγή.

Ανα­φε­ρό­με­νη στο πως πα­ρου­σιά­ζε­ται η Βό­ρεια Κορέα στα αστι­κά ΜΜΕ, η Εύα Μπαρ­τλετ γρά­φει πως “εκτός από την προ­πα­γάν­δα, αυτό το οποίο απου­σιά­ζει από την ει­δη­σε­ο­γρα­φία είναι η αν­θρώ­πι­νη πλευ­ρά ενός λαού 25 εκα­τομ­μυ­ρί­ων που κιν­δυ­νεύ­ει να δο­λο­φο­νη­θεί από μια επι­κεί­με­νη αμε­ρι­κα­νι­κή επί­θε­ση”. Από τις συ­νο­μι­λί­ες της με αν­θρώ­πους της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας, η Μπαρ­τλετ ση­μεί­ω­σε τις ευχές των βο­ρειο­κο­ρε­α­τών για επα­νέ­νω­ση με το νότο, την επι­θυ­μία τους για ει­ρή­νη, αλλά και την απο­φα­σι­στι­κή άρ­νη­ση τους να υπο­στούν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και τις απει­λές εκ μέ­ρους των ΗΠΑ.

Η κα­να­δή δη­μο­σιο­γρά­φος είχε την ευ­και­ρία να βγά­λει φω­το­γρα­φί­ες από την κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα στη ΛΔ της Βό­ρειας Κο­ρέ­ας, τις οποί­ες και δη­μο­σί­ευ­σε ώστε να γίνει γνω­στή στον κόσμο και η άλλη πλευ­ρά αυτής της- τόσο συχνά συ­κο­φα­ντη­μέ­νης- χώρας και του λαού της. Φωτός: Eva Bartlett/Mintpressnews.

Κε­ντρι­κός σταθ­μός του μετρό της Πιον­γιάνγκ, το οποίο δια­κρί­νε­ται για την απλό­τη­τα του, την όμορ­φη αι­σθη­τι­κή, με έντο­νη την πα­ρου­σία του μάρ­μα­ρου και των τοι­χο­γρα­φιών.

Μα­θαί­νο­ντας το πα­ρα­δο­σια­κό κο­ρε­α­τι­κό μου­σι­κό όρ­γα­νο Kayagun.

Μι­κροί κήποι στον αγρο­τι­κό συ­νε­ται­ρι­σμό Jangchon. Τα σπί­τια είναι πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­να, με ηλια­κούς θερ­μο­σί­φω­νες και φυ­σι­κό αέριο για τις συ­σκευ­ές της κου­ζί­νας.

Παρέα βο­ρειο­κο­ρε­α­τών κά­νουν πικ νικ κοντά στην πε­ριο­χή των κα­ταρ­ρα­κτών Πα­κυόνγκ, 100 χι­λιό­με­τρα από την πρω­τεύ­ου­σα.

Εντυ­πω­σια­κοί ου­ρα­νο­ξύ­στες σε κε­ντρι­κό ση­μείο της πρω­τεύ­ου­σας Πιον­γιάνγκ. Παρά την προ­πα­γάν­δα των δυ­τι­κών ΜΜΕ, οι υπο­δο­μές στη Β.Κορέα πα­ρου­σιά­ζουν ση­μα­ντι­κή βελ­τί­ω­ση.

Οδο­ντί­α­τροι εξε­τά­ζουν ασθε­νείς σε νο­σο­κο­μείο της Πιον­γιάνγκ.

Αί­θου­σα εξε­τά­σε­ων στο Παι­δι­κό Νο­σο­κο­μείο Okryu, ένα εξα­ώ­ρο­φο κτί­ριο 300 κλι­νών. Οι νέες κυ­ρώ­σεις που επέ­βα­λαν πρό­σφα­τα οι ΗΠΑ απο­τε­λούν εμπό­διο για ει­σα­γω­γές σύγ­χρο­νων μη­χα­νη­μά­των στη ΛΔΒΚ.

Βόλτα στο πάρκο.

Κο­λύμ­βη­ση και αθλη­τι­σμός στην Ακα­δη­μία Mangyongdae της Πιον­γιάνγκ.

Μα­θή­τρια του δη­μο­τι­κού, κατά τη διάρ­κεια επί­σκε­ψης του σχο­λεί­ου της στο ενυ­δρείο του Ζω­ο­λο­γι­κού Κήπου της Πιον­γιάνγκ.

Μα­θη­τές γυ­μνα­σί­ου σε σχο­λείο της πρω­τεύ­ου­σας. Οι βο­ρειο­κο­ρε­ά­τες μα­θη­τές μί­λη­σαν για την ανά­γκη να υπάρ­ξει ει­ρή­νη και να πά­ψουν οι απει­λές ενά­ντια στη χώρα τους.

Ζέ­στα­μα και ασκή­σεις γυ­μνα­στι­κής νε­α­ρών αθλη­τών στη Διε­θνή Πο­δο­σφαι­ρι­κή Ακα­δη­μία της Πιον­γιάνγκ, με εγκα­τα­στά­σεις που δεν έχουν να ζη­λέ­ψουν τί­πο­τα από αυτές δυ­τι­κών χωρών.

Στην ακα­δη­μία Mangyongdae στην Πιον­γιάνγκ πε­ρί­που 5000 παι­διά κάθε μέρα μα­θαί­νουν- εντε­λώς δω­ρε­άν- χορό, κο­ρε­α­τι­κή και ξένη μου­σι­κή, υπο­λο­γι­στές, καλ­λι­γρα­φία, ενώ ση­μα­ντι­κό βάρος δί­νε­ται στις αθλη­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες.

πηγη##Ατεχνως

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας