Δεκ. 5, 2017

Και επισημα ο διορισμος των δυο μελων στο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ

Μια ακομα επιβεβαιωση του ρεπορταζ του Αναποδου

                                     ----------------

ΕΦΗEΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 646 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

3077

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2  Υπουργείο Εξωτερικών

3  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω- πίνων Δικαιωμάτων

4  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Δ9/55070/16923

Διορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 του α.ν. 248/1967 (Α ́ 243), όπως αντι-

καταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4498/2017 (Α ́ 172), β) του π.δ/τος 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-

λεγγύης» (Α ́ 168),
γ) του π. δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 116),

δ) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα- πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 210).

2. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/87-10-2015 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί- ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β 2169), όπως ισχύει.

3. Τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αποφασίζουμε:

Διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. οι εξής:

1. Γκανας Μαρκος του Αποστόλου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 611725 εκπρόσωπος των ιδρυτικών οργανώσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ως τακτικό μέλος.

2. Δραϊνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 576268 εκπρόσωπος των εργοδοτών ως τακτικό μέλος. Η θητεία των ανωτέρω λήγει με τη λήξη της θητείας των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου

του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

2

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017 Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας