Μαρ. 15, 2015

Προτασεις Περιφερειακων Σταθμων ΕΡΑ

Οι αγωνιζόμενοι στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΑ ανα την επικράτεια υποδεχόμαστε με ικανοποίηση την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. 

Οι 19 Περιφερειακοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί της ΕΡΑ αναπόσπαστο κομμάτι της ΕΡΤ λειτουργούν για πέντε και πλέον δεκαετίες και αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της δημόσιας ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. 

Γνωρίζουν μεγάλη απήχηση στην τοπική κοινωνία με την ενημέρωση και ψυχαγωγία που προσφέρουν προβάλλοντας δημοκρατικά όλες τις εκφάνσεις της. Αποτελούν δε, χάρη στη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια δεκάδων ανθρώπων τεχνικών, δημοσιογράφων και διοικητικών, ζωντανά κύτταρα δημιουργίας, αλληλεγγύης και ενημέρωσης στον τόπο τους.

Αποτελούν την αμεσότερη φωνή της δημοκρατίας και των πολιτών σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και διαμορφώθηκαν σε βήμα διαλόγου της περιφερειακής κοινωνίας, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ιστορίας διαθέτοντας σημαντικά αρχεία που διατηρήθηκαν με πολύ κόπο από την καταστροφή όλο το προηγούμενο διάστημα.

Οι Περιφερειακοί Σταθμοί, είναι εκείνοι που πρωτοστάτησαν και κράτησαν μαζί με την ΕΡΤ3 και όλες τις υπόλοιπες δομές της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης όρθια την ΕΡΤ τους τελευταίους 21 μήνες.

Συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία διαλόγου εκφράζουμε τις παρατηρήσεις και τις θέσεις μας επί του νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση, με κύριο στόχο την πλήρη λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, που θα αγκαλιάζεται και θα ελέγχεται από την κοινωνία και την αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν. 

Συγκεκριμένα, καταθέτουμε τις ενστάσεις και παρατηρήσεις μας ως προς συγκεκριμένα άρθρα του νέου νομοσχεδίου. 

Άρθρο 4: 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η ΕΡΤ ΑΕ αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους» 

Άρθρο 13 

Το άρθρο 11 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί συμβούλια κοινωνικού ελέγχου του προγράμματος σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας. Στα συμβούλια συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές, τηλεθεατές, θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Αποστολή των συμβουλίων είναι να μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις απόψεις επί του περιεχόμενου του προγράμματος, προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και καταγγελίες ως προς την τήρηση των προβλεπομένων στα κανονιστικά κείμενα ή άλλες κανονιστικές διατάξεις προγραμματικών υποχρεώσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Με απόφαση του ΔΣ εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στα Συμβούλια».

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να προσδιοριστούν οι θεσμοί και οι κοινωνικές συλλογικότητες. Να μην έχει αρμοδιότητα επί του θέματος αυτού το Δ.Σ αλλά να περιληφθεί διάταξη ώστε οι φορείς, οι θεσμοί και οι συλλογικότητες να αναδεικνύονται από τις αυτόνομες διοικήσεις των περιφερειακών σταθμών και κυρίως οι φορείς, οι συλλογικότητες και οι μεμονωμένοι πολίτες να λειτουργούν επικουρικά και αλληλέγγυα ως προς τις δομές της ΕΡΤ. Να μην λειτουργούν καταγγελτικά αλλά υποστηρικτικά.  

Άρθρο 14 

Το άρθρο 14 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Κανονισμοί Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.1. Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 2. Με τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. 

3. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με κανονισμό, που καταρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

 4. Οι Κανονισμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 καταρτίζονται κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων και ενώσεων των εργαζομένων της εταιρείας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να περιληφθεί οπωσδήποτε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος για τον προσδιορισμό  των προσόντων για την πρόσληψη θα δεσμεύεται  από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται π.χ στον ΑΣΕΠ, διαφορετικά πρόκειται για υπερεξουσία χωρίς καθαρούς όρους και δεσμεύσεις αντικειμενικές 

Να περιληφθεί ως ρητή αναφορά η συμμετοχή όλων των συνδικαλιστικών σωματείων και να αναφερθούν ονομαστικά.  

Άρθρο 15 

Το άρθρο 15 του ν.4173/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4203/2013 (Α΄235) και την παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν.4279/2014 (Α΄158), αντικαθίσταται ως εξής: «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού 1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, με εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994, όπως ισχύουν. 2. Οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθορίζονται με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να αντικατασταθεί η λέξη «επιχειρησιακή σύμβαση» με τη λέξη «συλλογική σύμβαση εργασίας» .

Τέλος, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη διοικητική αυτοτέλεια των Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΑ, ώστε οι εργαζόμενοι στους περιφερειακούς σταθμούς να αποφασίζουν για τις ανάγκες τους και όχι άνθρωποι που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά. 

Άρθρο 16 

Μετά το άρθρο 16 του ν.4173/2013 προστίθεται νέο άρθρο «16 Α» ως εξής: «Άρθρο 16Α ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν, ενδεχομένως:

 α) μισθούς υπερημερίας του Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση,

 β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν, καθώς και συμψηφισμούς με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού για την περίοδο μέχρι την αναβίωση των συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου. 

3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται: 

α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι. 

β) όσοι με έγγραφη δήλωση τους η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος γνωστοποιήσουν στο ΔΣ ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της Σύμβασης εργασίας τους, ή όσοι δεν εμφανιστούν εντός της προθεσμίας αυτής.

 γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά την δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη αντίστοιχης σύνταξης. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ.

4. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο έχει θητεία ενός έτους, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και απαρτίζεται από: 

α) τον Πρόεδρο 

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

 γ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και ανήκαν στο προσωπικό της καταργηθείσας με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία εκπίπτουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού σωματείου των εργαζομένων, 

δ) δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς με το σκοπό και την αποστολή της Ε.Ρ.Τ. A.E. ε) ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και το οποίο εκπίπτει σε περίπτωση ανάδειξής του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Να υπάρξει ρητή και σαφής αναφορά και παραδοχή επί της καταβολής όσων αναφέρονται στις παραγράφους α), β) και γ), σε διαφορετική περίπτωση η αδικία θα είναι εκείνη που θα επικαθήσει πρώτη στο ξεκίνημα της ΕΡΤ. 

Σε ό,τι αφορά το 3), παράγραφος γ), να συμπληρωθεί με τη φράση  «εφόσον ελεγχθεί η νομιμότητα της σύναψης συμβάσεων».

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας