Νοε. 3, 2018

Κουβα προς ΗΠΑ, κοιτα ποιος μιλαει για ανθρωπινα δικαιωματα

Δέκα τα­πει­νω­τι­κές ήττες υπέ­στη­σαν οι ΗΠΑ στον ΟΗΕ από την Κούβα και την συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των χωρών μελών του ΟΗΕ.

Ακόμη και οι πιο στε­νοί σύμ­μα­χοι των ΗΠΑ ψή­φι­σαν ενα­ντί­ον της στην ψη­φο­φο­ρία για την άρση του εμπάρ­γκο, παρά τις απει­λές για οι­κο­νο­μι­κές συ­νέ­πειες που είχε εξα­πο­λύ­σει η κυ­βέρ­νη­ση των ΗΠΑ.

Η πρώτη ήττα ήρθε όταν επέ­με­νε να ψη­φι­στεί η κα­τα­δί­κη της Κού­βας για την ”πα­ρα­βί­α­ση” των αν­θρω­πί­νων δι­καιω­μά­των και άλλα συ­να­φή που επα­να­λαμ­βά­νει συ­νε­χώς και εκτός ΟΗΕ, με απλή πλειο­ψη­φία και όχι πλειο­ψη­φία 2/3 όπως προ­βλέ­πε­ται. 126 ψή­φι­σαν κατά και 9 στή­ρι­ξαν την πρό­τα­ση, 52 απεί­χαν.

Στην πρό­τα­ση των Αμε­ρι­κά­νων για κα­τα­δί­κη της Κού­βας απά­ντη­σε με δή­λω­σή του ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας, δη­λώ­νο­ντας με­τα­ξύ των άλλων,

«Δεν έχει κα­νέ­να ηθικό δι­καί­ω­μα να μιλά για αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα στην Κούβα ή όπου αλλού η χώρα που είναι υπεύ­θυ­νη για εγκλή­μα­τα ενα­ντί­ον της αν­θρω­πό­τη­τας, που χρη­σι­μο­ποί­η­σε την ατο­μι­κή βόμβα ενα­ντί­ον άμα­χου πλη­θυ­σμού, εξε­λίσ­σει όπλα γε­νο­κτο­νί­ας, ξε­κι­νά νέο κύκλο εξο­πλι­σμών, και στρα­τιω­τι­κο­ποιεί ακόμη και το Διά­στη­μα.

Αυτή η χώρα έχει εγκα­τα­στή­σει στρα­τιω­τι­κές δι­κτα­το­ρί­ες και έχει ορ­γα­νώ­σει αι­μα­τη­ρά πρα­ξι­κο­πή­μα­τα. Με τους πο­λέ­μους της είναι υπεύ­θυ­νη για εκα­τομ­μύ­ρια νε­κρούς και πρό­σφυ­γες. Διε­νερ­γεί εκτε­λέ­σεις, απα­γω­γές και βα­σα­νι­στή­ρια.

Κρα­τά­ει φυ­λα­κι­σμέ­νους χωρίς δίκη στο Γκουα­ντα­νά­μο και πα­ρα­βιά­ζει την εθνι­κή μας κυ­ριαρ­χία. Αυτή η χώρα πα­ρα­βιά­ζει τα αν­θρώ­πι­να δι­καιώ­μα­τα και στους πο­λί­τες της, ενά­ντια ιδιαί­τε­ρα στους αφρο­α­με­ρι­κά­νους, τους Λα­τί­νους, τις μειο­νό­τη­τες, πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες.

Πα­ρό­λα τα πλού­τη που δια­θέ­τει το 40% των αν­θρώ­πων της ζει σε συν­θή­κες φτώ­χειας, μισό εκα­τομ­μύ­ριο άν­θρω­ποι ζουν στο δρόμο, και 12% των αν­θρώ­πων δεν έχουν ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη. Η πλειο­ψη­φία δεν έχει πρό­σβα­ση σε καλή εκ­παί­δευ­ση. Είναι μια κυ­βέρ­νη­ση εκα­τομ­μυ­ριού­χων που χτυπά με σκλη­ρό­τη­τα τους φτω­χούς».

Η Αμε­ρι­κά­νι­κη αντι­προ­σω­πεία απο­φά­σι­σε, την πρό­τα­σή της, να την σπά­σει σε οκτώ ση­μεία και να τα βάλει ένα ένα σε ψη­φο­φο­ρία. Η προ­σπά­θειά τους να προ­κα­λέ­σει ανα­στά­τω­ση δεν πέ­ρα­σε.

Όλα τα ση­μεία κα­τα­ψη­φί­στη­καν με ψή­φους από 113 έως 115. 65, 67 χώρες απεί­χαν με­τα­ξύ των άλλων και οι χώρες της ΕΕ και της Ευ­ρώ­πης. Μόνο η Νορ­βη­γία βρήκε το θάρ­ρος και κα­τα­ψή­φι­σε τις προ­τά­σεις των ΗΠΑ. Το Ισ­ρα­ήλ και η Ου­κρα­νία στή­ρι­ξαν τις προ­τά­σεις.

Η δέ­κα­τη ήττα, η πιο οδυ­νη­ρή για το κύρος και την δύ­να­μη των ΗΠΑ ήταν φυ­σι­κά η τε­λευ­ταία όπου 189 ψή­φι­σαν υπέρ της άρσης του εμπάρ­γκο, μόνο οι ΗΠΑ και το Ισ­ρα­ήλ το στή­ρι­ξαν και η Μολ­δα­βία και Ου­κρα­νία βγή­καν από την αί­θου­σα για να μην πά­ρουν μέρος στην ψη­φο­φο­ρία.

Γύρω στις 30 χώρες πήραν τον λόγο και υπε­ρα­σπί­στη­καν την Κούβα. Ο εκ­πρό­σω­πος της Αυ­στρί­ας που εκ­προ­σω­πού­σε και την ΕΕ δή­λω­σε πως το εμπάρ­γκο έρ­χε­ται σε αντί­θε­ση με τους διε­θνείς νό­μους του ελεύ­θε­ρου εμπο­ρί­ου και πλήτ­τει και την ΕΕ. Ο Κα­να­δάς δή­λω­σε πως η αντι­πρό­τα­ση των ΗΠΑ δεν έχει σχέση με την υπό­θε­ση της άρσης του εμπάρ­γκο.

Μόνη και απο­μο­νω­μέ­νη η πρέ­σβει­ρα των ΗΠΑ δή­λω­νε «Δεν έχου­με πρό­βλη­μα. Μπο­ρού­με και μόνοι μας. Ο ΟΗΕ δεν έχει αρ­μο­διό­τη­τα να μας ανα­γκά­σει να άρου­με το εμπάρ­γκο», δεί­χνο­ντας για μια ακόμη φορά την πε­ρι­φρό­νη­ση στους Διε­θνείς Ορ­γα­νι­σμούς που όταν συμ­φέ­ρει, φυ­σι­κά τότε, τους επι­κα­λού­νται. Στην πλευ­ρά της Κού­βας, ζωηρά χει­ρο­κρο­τή­μα­τα, αγκα­λιές και ζη­τω­κραυ­γές ακο­λού­θη­σαν την συ­ντρι­πτι­κή για τις ΗΠΑ από­φα­ση.

Ήταν η 27 συ­νε­χή φορά που η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των χωρών του πλα­νή­τη κα­τα­δι­κά­ζει τον απο­κλει­σμό της Κού­βας από το 1962. Η από­φα­ση έχει δυ­στυ­χώς μόνο συμ­βο­λι­κό χα­ρα­κτή­ρα. Οι ΗΠΑ και το Ισ­ρα­ήλ θα συ­νε­χί­σουν τα εγκλή­μα­τά τους και μόνον ο αγώ­νας των λαών θα στα­μα­τή­σει την δο­λο­φο­νι­κή τους δράση και το εμπάρ­γκο. Η Κούβα πα­ρό­λο που το εμπάρ­γκο της κο­στί­ζει 1000 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια (!) και την ζωή των παι­διών της είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη να συ­νε­χί­σει τον αγώνα της και για τους Κου­βα­νούς και για τους υπό­λοι­πους λαούς που πα­λεύ­ουν για την ελευ­θε­ρία τους, ακο­λου­θώ­ντας το πα­ρά­δειγ­μά της.

πηγη## Ατεχνως

ΑΝΑΠΟΔΑ

Τελευταία σχόλια

17.08 | 07:05

Τα λαμόγια κάνουν τη δουλειά τους. Οι τριαθλητές γιατί τους ακολουθούν;
Το τρίγωνο Αυγενάκης -Γείτονας - ΕΟΕ, ποιος θα το σπάσει;

17.08 | 07:03

Ντροπή και αηδία.
Αυτοί οι τύποι θα σώσουν τον ελληνικό αθλητισμό;

08.08 | 07:53

Νέα τζάκια. Έτσι θα ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ; Άσε καλύτερα. Το ότι ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος, δε σημαίνει πως θα τρέξουμε στον ΣΥΡΙΖΑ που έχει σαπίσει κι αυτός. ΜΑΥΡΟ στην κάλπη και στους δύο

12.06 | 18:10

Πλάκα κάνεις; Δε φαντάζεσαι τι συμβαίνει πίσω από τις πόρτες

Κοινοποίηση σελίδας